Formularz zgłoszeniowy Miasteczko 2023

Zapraszamy do udziału w rekrutacji firmy gastronomiczne zainteresowane wystawieniem stoiska na tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.

 

Preferujemy wystawców, którzy decydują się na produkty lokalne i certyfikowaną żywność organiczną a także wprowadzają w życie zasady fair-trade i slow food oraz korzystają z opakowań ekologicznych i biodegradowalnych.

 

Ogólne zasady rekrutacji i uczestnictwa znajdziesz TUTAJ 

 

Rekrutacja trwa do 31 marca 2023 r.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Alter Art

Propozycja menu z cenami

Zdjęcie stanowiska

UWAGA! Zdjęcia powinny być wyraźne i przedstawiać całe stoisko w świetle dziennym.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu osoby zgłaszającej zainteresowanie wystawieniem punktu handlowego (dalej: „stoisko”) podczas Open’er Festival (dalej: „Impreza”), imienia i nazwiska, siedziby i adresu e-mail (o ile ma to zastosowanie) osoby będącej właścicielem stoiska, imienia i nazwiska , adresu e-mail i numeru telefonu osoby nadzorującej stoisko, jest Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184 (dalej: „Administrator”). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu podjęcia przez administratora decyzji o wyborze stoisk, które będą wystawiane podczas Imprezy oraz w celu nawiązania kontaktu przez Administratora z osobami, których dane zostały podane w formularzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na umożliwieniu mu podjęcia decyzji o wyborze stoisk, które będą wystawiane w czasie Imprezy oraz w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji Administratora z wymienionymi w formularzu osobami. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie i organizację Imprezy. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przechowywane przez Administratora przez okres ośmiu miesięcy, a w przypadku podjęcia decyzji o współpracy z danym właścicielem stoiska, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy. Podmiotowi podającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto podmiot podający dane osobowe ma też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek ubiegania się o możliwość wystawienia stoiska w czasie Imprezy. Podmiot podający dane osobowe ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.