Formularz zgłoszeniowy Wolontariat

Zostań Wolontariuszem na Orange Warsaw Festival 2022!

Wolontariat jest nieodłączną częścią Orange Warsaw Festival. Wiele osób współpracuje z nami w tej formie od lat, pomagając budować festiwal i wspierając nasze działania na terenie. Biorąc udział w wolontariacie masz możliwość zdobycia cennego doświadczenia, które przybliży Cię do pracy przy organizacji największych wydarzeń muzycznych. Dzięki temu możesz wziąć czynny udział w realizacji festiwalu, a w wolnych chwilach uczestniczyć w koncertach!


Jeśli lubisz dobrą muzykę i chcesz pomóc przy tworzeniu jednego z największych festiwali muzycznych w Europie, dołącz do nas!


Zgłoszenia przyjmujemy do 13 maja 2022 r. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego poniżej.

O zakwalifikowaniu się poinformujemy wybrane osoby do 18 maja 2022 r. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.


Warunkiem udziału w Wolontariacie organizowanym przez Fundację ALTER ART jest podpisanie Porozumienia o Wolontariacie oraz wpłata kaucji w wysokości 469 PLN w terminie do 26 maja 2022 r. Kaucja zostanie zwrócona Wolontariuszowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy, pod warunkiem prawidłowego wykonania przydzielonych mu zadań.

Organizator zapewnia Wolontariuszowi: jeden ciepły posiłek w ciągu dnia oraz możliwość uczestnictwa w festiwalu w czasie wolnym.


Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 18-ty rok życia.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: [email protected]

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

 

 

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających kandydaturę do wolontariatu

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wskazujemy że, Administratorami Twoich danych osobowych są • Fundacja Alter Art z siedzibą w Warszawie (02 – 589), ul. Kazimierzowska 14, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000435154; oraz • Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184 zwani dalej łącznie „Administratorami”, a każdy z nich oddzielnie „Administratorem”. • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz utrzymania z Tobą komunikacji w zakresie niezbędnym do weryfikacji i akceptacji Twojej kandydatury oraz ewentualnego zawarcia z Tobą porozumienia o współpracy w charakterze wolontariusza, bądź przekazania Ci decyzji, że Twoja kandydatura nie została zaakceptowana. • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów. • Kontakt do Administratorów możliwy jest drogą mailową na adres: [email protected] lub drogą pocztową na adres któregokolwiek Administratora wskazany w pkt 1 powyżej; • Twoje dane osobowe mogą być udostępnione spółkom: Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51. • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane (tj. do czasu ustania prawnie uzasadnionego interesu Administratora), jednakże nie dłużej niż do dnia 30.08.2022 • Podanie danych jest dobrowolne. • Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. • Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.