Regulamin

REGULAMIN IMPREZY
pod nazwą: "ORANGE WARSAW FESTIVAL"
TEREN WYŚCIGÓW KONNYCH, WARSZAWA - SŁUŻEWIEC, 4-5.06.2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. . Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2018 poz. 1870. (zwanej dalej "ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych"), na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst ujednolicony Dz.U.2018.2142 (zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: "Orange Warsaw Festival”, która odbędzie się w dniach 4-5.06.2021 roku w Warszawie, teren wyścigów konnych, Tor Służewiec, przy ul. Puławskiej 266, (zwanej dalej: "Imprezą"), tj. przez spółkę: ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 227624, NIP: 586-21-41-557 (zwaną dalej: "Organizatorem").

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu Imprezy, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem Biletu na Imprezę.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

"Bilet" oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);

"Identyfikator" oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, z zastrzeżeniem postanowień pkt 18 i 19 niniejszego Regulaminu; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

"Sektory" oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy Masowej, (II) Strefa VIP, (III) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu i wydania stosownie do tego odpowiedniego Identyfikatora;

"Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne działają w strefach Terenu Imprezy, które stanowią teren imprezy masowej;

„Pracownicy Ochrony” oznaczają osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonujące zadania z zakresu ochrony na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, z usług którego korzysta Organizator. Pracownicy Ochrony działają w strefach Terenu Imprezy, które nie stanowią terenu imprezy masowej. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, uprawnienia i zadania Pracowników Ochrony mogą wykonywać osoby wykonujące zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, z usług którego korzysta Organizator.

"Teren Imprezy" oznacza wyznaczony fragment terenu Torów Wyścigów Konnych, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów, co zostanie podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

"Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uprawnioną do uczestnictwa w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Osoba małoletnia, która w dniu wstępu na Teren Imprezy ma ukończone 15 lat, może uczestniczyć w niej samodzielnie. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia, która w dniu wstępu na Teren Imprezy nie ma ukończonych 15 lat, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która w dniu wstępu na Imprezę nie ukończyła 3 roku życia. Opiekunowie dzieci do 3 roku życia oraz małoletni powyżej 15 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek dziecka/małoletniego. Brak dokumentu jest równoznaczny z koniecznością zakupu biletu dla dziecka lub odmową wstępu bez opiekuna.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, na stronie internetowej www.altersklep.pl oraz www.eBilet.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.orangewarsawfestival.pl

7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Bilet może zostać natychmiast unieważniony w przypadku odsprzedaży, próby odsprzedaży, próby skopiowania Biletu, oraz podejmowania innych działań, o których mowa w niniejszym punkcie 7., bez prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

9. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany Biletu na Identyfikator tylko przy pierwszym skanowaniu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

10. W przypadku, kiedy Uczestniczka/Uczestnik z niepełnosprawnością potrzebuje pomocy osoby wspierającej, to wstęp na Imprezę dla osoby wspierającej Uczestniczkę/Uczestnika z niepełnosprawnością zawiera się w cenie Biletu wstępu na Imprezę Uczestniczki/Uczestnika z niepełnosprawnością, a Bilet Uczestniczki/Uczestnika z niepełnosprawnością uprawnia osobę wspierającą do wejścia na Teren Imprezy i towarzyszenia Uczestniczce/Uczestnikowi z niepełnosprawnością. Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku osób wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także poruszające się na wózkach z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności, o którym mowa powyżej, powinien być potwierdzony orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość) lub ważną legitymacją osoby niepełnosprawnej (wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość).

Każdej Uczestniczce/Uczestnikowi z niepełnosprawnością na podstawie jej/jego Biletu może towarzyszyć tylko jedna i ta sama osoba wspierająca przy każdym wejściu na Teren Festiwalu. Na podstawie Biletu Uczestniczka/Uczestnik z niepełnosprawnością i jej osoba wspierająca otrzymują odrębne Identyfikatory po weryfikacji stopnia niepełnosprawności na podstawie wskazanych powyżej dokumentów.

11. Z posiadania Biletu zwolnione są dzieci, które w dniu wstępu na Teren Imprezy nie ukończyły 3 roku życia. Dzieci, które w dniu wstępu na Teren Imprezy mają ukończone 3 lata a nie mają ukończonych 11 lat, mogą skorzystać z 50% zniżki. Zwolnienie z konieczności zakupu Biletu oraz możliwość ze skorzystania z 50% zniżki dla dzieci (3-11 lat) należy udokumentować przedstawiając na wejściu na Imprezę dowolny dokument potwierdzający wiek dziecka. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, należy dokonać dopłaty do Biletu w wysokości różnicy pomiędzy wartością Biletu a wartością Biletu ze zniżką, według cennika obowiązującego w dniu zakupu, lub zakupić Bilet.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

12. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba małoletnia w wieku do 15 lat, może ona uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.

13. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych odmówić wstępu na Teren Imprezy :

a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 23 –a) – c) Regulaminu.

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do:

- Służb Porządkowych – na Terenie Imprezy będącym terenem imprezy masowej, zgodnie z pkt. 30 Regulaminu

- Pracowników Ochrony – na pozostałym Terenie Imprezy

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

14. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym Identyfikatora,

b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,

c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,

e) nie posiadającym dokumentu tożsamości lub odmawiającym jego okazania,

15. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe, Służby Informacyjne i Pracowników Ochrony, wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego tych Służb;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, lub Pracowników Ochrony, w zależności od tego, w której strefie znajduje się Uczestnik Imprezy lub osoba znajdująca się na Terenie Imprezy. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

19. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na Terenie Imprezy) Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wyjściowej z Terenu Imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie Terenu Imprezy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

20. Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Imprezy danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy kolejnego dnia (np. ze względu na pracę wykonywaną przez Uczestnika itp.), to tylko ten sam Uczestnik będzie uprawniony do ponownego wejścia na Teren Imprezy i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości ze zgłoszeniem. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik dokonuje w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przed każdym wejściem na teren imprezy. Dokonanie zgłoszenia powinno odbyć się przed pierwszym wejściem na Teren Imprezy lub najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Imprezy przez Uczestnika, który musi wówczas okazać nieuszkodzony Identyfikator zapięty na nadgarstku oraz dowód tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik odbiera w tym samym punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia. Powyższa procedura związana jest z uiszczeniem przez Uczestnika opłaty manipulacyjnej, która każdorazowo wynosi 5 PLN. Procedurze tej nie podlegają identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia.

21. W trakcie Imprezy zabronione jest:

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfie sticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników

c) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

d) wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.

e) wnoszenia i używania na Terenie Imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.

22. a) Organizator na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w zakresie określonym tą ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

b) W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w strefach, które nie stanowią terenu imprezy masowej, i w zakresie uzasadniającym realizację tego celu, Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy w strefach, które nie stanowią terenu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

c) W przypadkach określonych w pkt a) i b) powyżej, administratorem danych osobowych jest Alter Art Festival Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 14. W przypadku określonym w:

- punkcie a) powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązki i uprawnienia Organizatora wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej i uprawnienia do utrwalania przebiegu imprezy masowej. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu jest wizerunek uczestnika imprezy masowej. Bez uszczerbku dla postanowień punktu a), administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

- punkcie b) powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w strefach, które nie stanowią terenu imprezy masowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w strefach, które nie stanowią terenu imprezy masowej. Administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

d) W przypadkach określonych w niniejszym punkcie 22, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratowa dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

23. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:

a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 13 d), 14 d) lub w pkt. 21 Regulaminu,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Pracownikom ochrony przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia, w tym uprawnienia do:

a) ustalania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

b) wezwania osób do opuszczenia Terenu Imprezy w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy albo stwierdzenia zakłócania porządku;

c) ujęcia w granicach Terenu Imprezy lub poza jego granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;

d) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628)

24. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony.

25. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, a także Pracownicy Ochrony, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

- ręczne wykrywacze metalu,

- wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

26. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych, lub Pracownik Ochrony dokonuje przez:

- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,

- porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

27. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych może odmówić wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony.

28. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych, lub Pracownik Ochrony, dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

29. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

30. Organizator wyznacza strefy podziału Terenu Imprezy:

- Zaplecze techniczno-socjalne,

- Sektory, widownia – teren imprezy masowej,

- Strefa VIP,

- Zespoły wejścia głównego,

- Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,

- Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawane jest piwo i wino są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.

31. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, Pracownicy Ochrony oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe i Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

32. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Alkohol sprzedawany lub podawany w strefach gastronomicznych i w strefie VIP może być spożywany wyłącznie w tych strefach.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

33. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.

34. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

35. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.

VI. REKLAMACJE:

36. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O.

ul. Kazimierzowska 14

02-589 Warszawa

37. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

38. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 36 i 37 powyżej i udziela odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

39. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

40. Administratorem danych osobowych jest ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 14. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

41. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH:

42. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

43. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

44. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

45. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

46. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej festiwalu, tj. www.orangewarsawfestival.pl

- w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;

- w kasach biletowych na Terenie Imprezy;

47. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 36, na piśmie.

48. Służby Porządkowe i Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

49. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz, w zakresie dotyczącym Pracowników Ochrony – przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

50. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2020 roku.

51. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy. Organizator informuje o zmianach Regulaminu na stronie internetowej festiwalu, tj. www.orangewarsawfestival.pl

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 roku.