REGULAMIN WYDARZENIA 
pod nazwą "ORANGE WARSAW FESTIVAL"
TEREN WYŚCIGÓW KONNYCH, WARSZAWA-SŁUŻEWIEC, 7-8.06.2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz. U. z 2023 r. poz. 616 (zwanej dalej „ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych”), na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst ujednolicony Dz. U. z 2021 r. poz. 1995.(zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.   2.  Regulamin jest wydany przez Organizatora wydarzenia pod nazwą: „Orange Warsaw Festival”, które odbędzie się w dniach 7-8.06.2024 roku w Warszawie, na terenie wyścigów konnych, Tor Służewiec, przy ul. Puławskiej 266, (zwanego dalej: „Wydarzeniem”), tj. przez spółkę: ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 227624, NIP: 586-21-41-557 (zwaną dalej: „Organizatorem”).   3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na Terenie Organizatora lub na Terenie Festiwalu. Każda osoba przebywająca na Terenie Organizatora lub na Terenie Festiwalu w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.   4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się  i korzystania z Terenu Organizatora, Terenu Festiwalu i znajdującej się na nich infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Wydarzenia  w związku z posiadaniem biletu wstępu na Wydarzenie.   5.   Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:   „Bilet” oznacza indywidualną zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu i wymaga wymiany na Identyfikator (opaskę), przed pierwszym wejściem na Teren Festiwalu lub do wybranej Strefy. Oznacza wszystkie kategorie Biletów, w tym Karnety.   „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora, przed pierwszym wejściem na Teren Festiwalu lub do wybranej Strefy, za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, z zastrzeżeniem postanowień pkt 19 i 20 niniejszego Regulaminu; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Wydarzenia dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;   „Identyfikator techniczny” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora osobom pracującym przy przygotowaniu i/lub realizacji Wydarzenia zgodnie z Regulaminem porządkowym dla kontrahentów i osób pracujących przy przygotowaniu i realizacji Wydarzenia.   „Kierownik do spraw bezpieczeństwa” oznacza osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;   „Teren Organizatora” oznacza wyznaczony fragment terenu Torów Wyścigów Konnych Służewiec pozostający we władaniu Organizatora, obejmujący Teren Festiwalu jak i parkingi, wewnętrzne drogi dojazdowe, piesze ciągi komunikacyjne oraz zaplecze techniczne. Z ważnych powodów lokalizacja Terenu Organizatora może zostać zmieniona przed Wydarzeniem, przy czym Organizator poda informację o zmianie do publicznej wiadomości na stronie www.orangewarsawfestival.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.   „Teren Festiwalu” oznacza wyznaczony obszar, pomiędzy wejściem Głównym a wejściem VIP, na który mogą wejść jedynie osoby posiadające Identyfikator lub Identyfikator Techniczny. Z ważnych powodów lokalizacja Terenu Festiwalu może zostać zmieniona przed Wydarzeniem, przy czym Organizator poda informację o zmianie do publicznej wiadomości na stronie www.orangewarsawfestival.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.   „Strefy” oznacza poszczególne strefy na Terenie Festiwalu lub Terenie Organizatora m.in.: (I) Strefa Imprezy Masowej, (II) Strefa VIP, (III) Strefy Gastronomiczno-sprzedażowe, (IV) Strefa Zaplecza Techniczno – Socjalnego, do których dostęp uzależniony jest od posiadania odpowiedniego Identyfikatora Technicznego lub nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu i wydania stosownie do tego odpowiedniego Identyfikatora. Strefa Zaplecza Techniczno-Socjalnego stanowi teren Strefy Imprezy Masowej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, lecz bez dostępu dla Uczestników Wydarzenia.   „Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995.), w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników Wydarzenia do wstępu na Teren Festiwalu. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy. Służby Porządkowe działają w strefie Terenu Festiwalu, która stanowi Strefę Imprezy Masowej.   „Służby informacyjne” oznaczają osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa działające w czasie Wydarzenia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Strefie Imprezy Masowej oraz na pozostałym Terenie Organizatora, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie  Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.   „Pracownicy Ochrony” oznaczają osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonujące zadania z zakresu ochrony na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, z usług którego korzysta Organizator. Pracownicy Ochrony działają w Strefach Terenu Festiwalu, które nie stanowią Strefy Imprezy Masowej oraz  na pozostałym Terenie Organizatora , w celu zapewnienia bezpieczeństwa znajdujących się tam osób i mienia W zakresie dopuszczalnym przez prawo, uprawnienia i zadania Pracowników Ochrony mogą wykonywać osoby wykonujące zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, z usług którego korzysta Organizator.   „Przedstawiciel Organizatora” oznacza osobę identyfikującą się Identyfikatorem Technicznym o nazwie Promoter, uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Organizatora.   „Uczestnik Wydarzenia” oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator ma ukończone 15 lat (osoba urodzona przed 8.06.2009 i w tym dniu), może uczestniczyć w niej samodzielnie. Uczestnikiem Wydarzenia może być także osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator nie ma ukończonych 15 lat (osoba urodzona po 8.06.2009), pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostaje (opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona), po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która w dniu wstępu na Wydarzenie nie ukończyła 3 roku życia (osoba urodzona po 8.06.2021). Opiekunowie dzieci do 3 roku życia oraz małoletni powyżej 15 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Festiwalu lub do wybranej Strefy, dokumentu potwierdzającego wiek dziecka/małoletniego. Brak dokumentu jest równoznaczny z koniecznością zakupu biletu dla dziecka lub odmową wstępu bez opiekuna.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

  6.  Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, na stronie internetowej www.altersklep.pl, www.ebilet.pl oraz w kasach biletowych Organizatora. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.orangewarsawfestival.pl. Obowiązuje limit zakupu czterech (4) Biletów przez jedną osobę. W przypadku zakupu przez jedną osobę więcej niż czterech (4) Biletów, wszystkie Bilety zostaną anulowane.   7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Bilet może zostać natychmiast unieważniony w przypadku odsprzedaży, próby odsprzedaży, próby skopiowania Biletu, oraz podejmowania innych działań, o których mowa w niniejszym punkcie, bez prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.   8.  Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2023 poz. 2119): "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."   9.  Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Wydarzenie. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany Biletu na Identyfikator tylko przy pierwszym skanowaniu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Wydarzenie.   10. W przypadku, kiedy Uczestnik Wydarzenia z niepełnosprawnością potrzebuje pomocy osoby wspierającej, to wstęp na Wydarzenie dla osoby wspierającej Uczestnika Wydarzenia z niepełnosprawnością zawiera się w cenie Biletu Uczestnika Wydarzenia z niepełnosprawnością. Bilet Uczestnika Wydarzenia z niepełnosprawnością uprawnia osobę wspierającą do wejścia na Teren Festiwalu i towarzyszenia Uczestnikowi Wydarzenia z niepełnosprawnością. Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku osób wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także poruszające się na wózkach z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności, o którym mowa powyżej, powinien być potwierdzony orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość) lub ważną legitymacją osoby niepełnosprawnej (wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość).     Każdemu Uczestnikowi Wydarzenia z niepełnosprawnością, na podstawie Biletu może towarzyszyć tylko jedna i ta sama osoba wspierająca przy każdym wejściu na Teren Festiwalu. Na podstawie Biletu Uczestnik Wydarzenia z niepełnosprawnością i jego osoba wspierająca otrzymują odrębne Identyfikatory po weryfikacji stopnia niepełnosprawności na podstawie wskazanych powyżej dokumentów   11. Z posiadania Biletu zwolnione są dzieci, które w dniu wstępu na Teren Festiwalu nie ukończyły 3 roku życia (osoby urodzone po 8.06.2021). Dzieci, które w dniu wymiany Biletu na Identyfikator mają ukończone 3 lata a nie mają ukończonych 10 lat (osoby urodzone po 8.06.2014), mogą skorzystać z 50% zniżki. Zwolnienie z konieczności zakupu Biletu oraz możliwość ze skorzystania z 50% zniżki dla dzieci (3-10 lat) należy udokumentować przedstawiając w punkcie wymiany Biletu na Identyfikator dowolny dokument potwierdzający wiek dziecka. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, należy dokonać dopłaty do Biletu w wysokości różnicy pomiędzy wartością Biletu a wartością Biletu ze zniżką, według cennika obowiązującego w dniu zakupu, lub zakupić Bilet.

III. WSTĘP UCZESTNIKÓW WYDARZENIA NA TEREN FESTIWALU I DO STREF:

  12. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej ważny Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Festiwalu zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi Wydarzenia z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku. W przypadku, gdy Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba małoletnia w wieku do 15 lat, może ona uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Wydarzenie w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Wydarzeniu.   13.  Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12, Organizator może odmówić wstępu na Teren Festiwalu a w szczególności zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych odmówić wstępu do Strefy Imprezy Masowej: a)    osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. 2022 poz. 1700), a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, b)     osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 23 –a) – c) Regulaminu, c)      osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, d)  osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe, szklane pojemniki, e)     osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do: - Służb Porządkowych – na Terenie Festiwalu będącym terenem imprezy masowej (tj. w Strefie Imprezy Masowej), zgodnie z pkt. 30 Regulaminu, - Pracowników Ochrony – na pozostałym Terenie Festiwalu oraz na Terenie Organizatora   14.     Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenia oraz przebywania na nim osobom: a)      nie posiadającym Identyfikatora, b)     noszącym buty o metalowych zakończeniach, c)      których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, d)     posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp., e)     nie posiadającym dokumentu potwierdzającego tożsamość lub odmawiającym jego okazania.   Organizator przewidział depozyt, płatny 30 zł za każdą pozostawioną rzecz. Depozyt będzie też obowiązkowy dla osób, u których ochrona znajdzie przedmioty uwzględnione w regulaminie jako niedozwolone.   15. Wstęp do poszczególnych Stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem. Brak identyfikatora może skutkować odmową wstępu do danej Strefy.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA WYDARZENIU:

  16.   Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.: a)      Służby Porządkowe, Służby Informacyjne i Pracowników Ochrony, wyróżniające się elementami ubioru; b)     powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę; c)      udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; d)     zmianę miejsca Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba; e)     zmianę dnia i godziny rozpoczęcia Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba; f)   zastosowanie dodatkowych obostrzeń epidemicznych w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany będzie do zastosowania się do wprowadzonych obostrzeń.   17. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu lub Terenie Organizatora zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, lub Pracowników Ochrony oraz Przedstawicieli Organizatora, w zależności od miejsca, w którym się znajdują. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.   18. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu lub Terenie Organizatora Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.   19. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu lub w określonych Strefach zobowiązani są posiadać ważny Identyfikator lub Identyfikator Techniczny. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika Wydarzenia z Terenu Festiwalu lub określonej Strefy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na Terenie Festiwalu lub określonej Strefy) Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wejściowej na Terenu Festiwalu lub odpowiedniej Strefy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Festiwalu lub Strefy. Samowolne opuszczenie Terenu Festiwalu lub Strefy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.   20. Jeżeli Uczestnik Wydarzenia zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Festiwalu danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Festiwalu kolejnego dnia (np. ze względu na pracę wykonywaną przez Uczestnika Wydarzenia itp.), to tylko ten sam Uczestnik Wydarzenia będzie uprawniony do ponownego wejścia na Teren Festiwalu i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości ze zgłoszeniem. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik Wydarzenia dokonuje w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przed każdym wejściem na Teren Festiwalu. Dokonanie zgłoszenia powinno odbyć się przed pierwszym wejściem na Teren Festiwalu lub najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Festiwalu przez Uczestnika Wydarzenia, który musi wówczas okazać nieuszkodzony Identyfikator zapięty na nadgarstku oraz dokument potwierdzający tożsamość. Nowy Identyfikator Uczestnik Wydarzenia odbiera w tym samym punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia. Powyższa procedura związana jest z uiszczeniem przez Uczestnika Wydarzenia opłaty manipulacyjnej, która każdorazowo wynosi 10 PLN. Procedurze tej nie podlegają identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia.   21.   Na Terenie Festiwalu oraz Terenie Organizatora zabrania się: a)      podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia; b)     używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym; c)      wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów; d)     rzucania przedmiotami; e)     rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne; f)       załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami; g)      zaśmiecania; h)     blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych; i)       wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników; j)       wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu; k)      wnoszenia i używania  deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju; l)      wnoszenia i używania wskaźników laserowych.   A ponadto, na Terenie Festiwalu zabrania się: a)      wnoszenia i używania kamer, sprzętu nagrywającego dźwięk i obraz oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, aparatów z zoomem powyżej 6x, statywów, selfie sticków. Zdjęcia mogą być robione wyłącznie dla celów prywatnych tak, aby nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom będącym w pobliżu; b)     wnoszenia plecaków, walizek, a także toreb powyżej 30 litrów; c)      wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; d)     wnoszenie i posiadanie leków, z wyjątkiem leków w oryginalnych opakowaniach, dostępnych bez recepty oraz których posiadanie potwierdzone jest stosownym orzeczeniem lekarskim; e)     wnoszenia parasolek z ostrym zakończeniem.   22.  Zasady utrwalania przebiegu Wydarzenia a)      Organizator na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz w zakresie określonym tą ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia w Strefie Imprezy Masowej, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia w Strefie Imprezy Masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu lub Policji właściwym ze względu na Teren Festiwalu. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu  Wydarzenia w Strefie Imprezy Masowej materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Wydarzenia przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu. b)     W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w Strefach, które nie stanowią Strefy Imprezy Masowej oraz na pozostałym Terenie Organizatora, w zakresie uzasadniającym realizację tego celu, Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a w szczególności zachowania osób i innych zdarzeń w Strefach, które nie stanowią Strefy Imprezy Masowej, a także na pozostałym Terenie Organizatora. c)      W przypadkach określonych w pkt. a) i b) powyżej, administratorem danych osobowych jest
Alter Art Festival Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 14. W przypadku określonym w:
- punkcie a) powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są obowiązki i uprawnienia Organizatora wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej i uprawnienia do utrwalania przebiegu imprezy masowej. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu jest wizerunek uczestnika imprezy masowej. Bez uszczerbku dla postanowień punktu a), administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych. - punkcie b) powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w strefach, które nie stanowią terenu imprezy masowej oraz na pozostałym Terenie Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w Strefach, które nie stanowią terenu imprezy masowej oraz na pozostałym Terenie Organizatora. Administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych. d)     W przypadkach określonych w niniejszym pkt. 22, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.   23.      Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do: a)  stwierdzania uprawnień osób do przebywania w strefach stanowiących Imprezę Masową, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu; b)     legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; c)    przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 13 d), 14 d) lub w pkt. 21 Regulaminu; d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu; e)   ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.   Ponadto  Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 383), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy;

Pracownikom Ochrony przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia, w tym uprawnienia do: a)     ustalania uprawnień do przebywania na Terenie Festiwalu lub w Strefach oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; b) wezwania osób do opuszczenia Terenu Festiwal lub Stref w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na Terenie Festiwalu lub w określonej Strefie albo stwierdzenia zakłócania porządku; c)   ujęcia w granicach Terenu Festiwalu, Terenu Organizatora lub poza jego granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji; d)   użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 383)   24.  Służby Porządkowe są obowiązane usunąć ze Strefy Imprezy Masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony na Terenie Festiwalu oraz na Terenie Organizatora.   25.  Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, a także Pracownicy Ochrony, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w: - ręczne wykrywacze metalu, - wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń, - inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.   26.  Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Wydarzeniu członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych, lub Pracownik Ochrony dokonuje przez: - sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator; - sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator Techniczny; - porównanie okazanego dokumentu ze wzorem; - sprawdzenie, czy osoba posiada dokument potwierdzający tożsamość, - weryfikacji wieku Uczestnika poprzez sprawdzenie dokumentu potwierdzającego tożsamość.   27. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Festiwalu jest zabronione, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych może odmówić wpuszczenia na Wydarzenie osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usunąć ją z miejsca przeprowadzania Wydarzenia. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony.   28.  W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży osoby, która chce wejść na Teren Festiwalu lub znajdującej się na Terenie Festiwalu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych, lub Pracownik Ochrony,  dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami. Wyjątek stanowią leki, których posiadanie potwierdzone jest stosownym orzeczeniem lekarskim.   29.   Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Festiwalu jak też na całym pozostałym Terenie Organizatora.   30.   Organizator wyznacza następujące Strefy podziału Terenu Festiwalu : - Strefa  Imprezy Masowej; - Strefa VIP; - Strefy gastronomiczno – sprzedażowe; Strefa VIP oraz Strefy gastronomiczno – sprzedażowe to wydzielone i zamknięte strefy w których sprzedawany i/lub podawany jest alkohol.  Nie są częścią  terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony lub podawany tam alkohol.   31.   Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, Pracownicy Ochrony oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; b) Służby Porządkowe i Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.   32.   W czasie Wydarzenia Organizator, Uczestnicy Wydarzenia oraz kontrahenci i osoby pracujące przy przygotowaniu i realizacji Wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie Festiwalu lub w Strefach, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Alkohol sprzedawany lub podawany w strefach gastronomicznych i w strefie VIP może być spożywany wyłącznie w tych strefach.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYDARZENIA:

  33.   Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników Wydarzenia, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Wydarzenie Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są przybyć na miejsce Wydarzenia z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.   34. Organizator informuje, że Uczestnik Wydarzenia lub inna osoba przebywająca na Terenie Festiwalu lub pozostałym Terenie Organizatora będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Zaleca się stosowanie ochraniaczy słuchu, szczególnie u dzieci. Podczas Wydarzenia mogą być używane światła stroboskopowe oraz efekty pirotechniczne.   35.  Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia  i wydarzeń w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.   36.  Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu może wiązać się z ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w sytuacji nieprzestrzegania zasad postępowania ustalonych przez Organizatora, obowiązujących przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych organów administracji rządowej i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

VI. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU WYDARZENIA:

  37.   Decyzje w zakresie odwołania Wydarzenia, zmiany terminu Wydarzenia lub zwrotu kwot uiszczonych przez Uczestników Wydarzenia w związku z zakupem Biletów, tj. ceny i opłaty serwisowej (dalej łącznie „Kwota należności”), podejmuje Organizator, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w oparciu o aktualne przepisy prawa.   38. W przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany jego terminu Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników Wydarzenia, którzy nabyli Bilety na Wydarzenie, za pomocą wiadomości e-mail wysłanych na adresy podane w związku z zakupem Biletów, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.   39.  Jeżeli odwołanie Wydarzenia pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, termin zwrotu Kwoty należności wynosi 180 dni. Zwrot zostanie dokonany przy zastosowaniu metody płatności użytej przez Uczestnika przy zakupie Biletu.   40. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia może wybrać, czy zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Wydarzeniu w nowym terminie, czy zrezygnować z Biletu i otrzymać zwrot uiszczonej Kwoty należności. O sposobie wyboru jednej z opisanych opcji Organizator poinformuje Uczestnika Wydarzenia w wiadomości e-mail wysłanej na adres podane w związku z zakupem Biletu, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Jeżeli Uczestnik wybierze rezygnację z Biletu i zwrot uiszczonej Kwoty należności, termin zwrotu biegnie od dnia złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z Biletu. Bilety zakupione w punktach stacjonarnych zachowują ważność, bez konieczności kontaktu z punktem zakupu Biletu.   41. Jeżeli w związku ze zmianą terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia zdecyduje się zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Wydarzeniu w nowym terminie, Bilet ten pozostaje ważny, bez względu na ewentualne zmiany cen Biletów na Wydarzenie w nowym terminie.   42.  Jeżeli w związku ze zmianą terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia zdecyduje się zrezygnować z nabytego Biletu, zwrot uiszczonej przez niego Kwoty należności nastąpi na takich samych zasadach, jak w razie odwołania koncertu z zastrzeżeniem, że w takim wypadku terminy zwrotu biegną od dnia złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z Biletu.   43. Jeżeli w przypadku zmiany terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia nie dokona wyboru żadnej z opcji przewidzianych w punktach poprzednich w terminie określonym  przez Organizatora, przyjmuje się, że Uczestnik zdecydował się zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Wydarzeniu w nowym terminie. Oznacza to, że po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Uczestnik Wydarzenia nie może już zrezygnować z nabytego Biletu i otrzymać zwrotu uiszczonej Kwoty należności. Rozwiązanie to podyktowane jest względami organizacyjnymi związanymi z organizacją dystrybucji Biletów, a w tym ograniczoną liczbą Biletów dostępnych na Wydarzenie. Informacja o terminie na podjęcie decyzji zostanie przekazana Uczestnikowi Wydarzenia wraz z informacją o zmianie terminu Wydarzenia, w sposób określony w punktach powyżej.

VII. REKLAMACJE:

  44. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Wydarzenia na następujący adres korespondencyjny Organizatora:   ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O. ul. Kazimierzowska 14 02-589 Warszawa   45. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.   46. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 44 i 45 powyżej i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.   47.   Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.   48. Administratorem danych osobowych jest ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy  ul. Kazimierzowskiej 14. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator  może przetwarzać dane osobowe Uczestników Wydarzenia tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.   49. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.   50. Dla celów niniejszego Regulaminu, „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-down, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Uczestników Wydarzenia za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

VIII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH I KODEKSU KARNEGO:

  51. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.   52. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.   53.  Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca tego czynu naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art.161 § 2 i § 3 Kodeksu Karnego, Dz. U. 2024 poz. 17).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  54. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.   55.    Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.   56.    Niniejszy Regulamin jest dostępny: - na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.orangewarsawfestival.pl - w punktach informacyjnych Organizatora; - w kasach biletowych Organizatora; - przy wejściach na Teren Festiwalu oraz do wybranych Stref.   57.      Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 44, na piśmie.   58.    Służby Porządkowe i Informacyjne, a także Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   59. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz, w zakresie dotyczącym Pracowników Ochrony – przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, oraz przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2023 poz. 616, Dz. U. 2023 poz. 202, Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).   60.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2024 roku.   61.    Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu: a)      z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia; b)     w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu; c)      w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa; d)     gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wynikła z okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.   Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Organizatora, tj. www.orangewarsawfestival.pl.   Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 roku.